Skambinkite mums +370 697 95771 | +370 5 2075771 arba rašykite info@bire.lt

Privatumo politika

UAB „BIRĖ“ (toliau – Bendrovė) gerbia visų savo klientų (paslaugų pirkėjų), įskaitant Bendrovės interneto svetainės www.bire.lt (toliau – Svetainė) lankytojų (toliau – Klientai), teisę į privatumą ir įsipareigoja užtikrinti jų asmens duomenų apsaugą bei jų, kaip duomenų subjektų, teisių užtikrinimą.

Ši privatumo politika reglamentuoja pagrindinius Bendrovės klientų (įskaitant Svetainės lankytojus) asmens duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo principus bei tvarką.

Naudodamiesi Bendrovės Svetaine, taip pat siųsdami kainos užklausą / užsisakydami / naudodamiesi Bendrovės siūlomomis paslaugomis bei suteikdami Bendrovei savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su šios Privatumo politikos nuostatomis (išskyrus dėl duomenų tvarkymo veiksmų, kuriems reikės atskiro Jūsų sutikimo).

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – ADTAĮ), Lietuvos Respubliko elektroninių ryšių įstatymo (toliau – ERĮ) ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatų, taip pat duomenų apsaugos priežiūros institucijų (Lietuvoje – Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos) nurodymų.

Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

Duomenų subjektas – fizinis asmuo – Benrovės klientas (įskaitant Svetainės lankytojus), kurio asmens duomenys yra renkami Bendrovės.

Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valio išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.

Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar ketinimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri Duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.

Duomenų valdytojas – pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta UAB „BIRĖ“, įmonės kodas 304909554, adresas Švitrigailos g. 11K-109, LT-03228 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų priekių ar paslaugų.

Bendrovė renka ir toliau tvarko šiuos Klientų (įskaitant Svetainės lankytojų) asmens duomenis, kuriuos Klientai (įskaitant Svetainės lankytojus) patys pateikė, siųsdami kainos užklausas ir (ar) užsakydami paslaugas Svetainėje arba užsisakydami paslaugas kitu būdu: vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, telefono numeris, duomenys, susiję su paslaugų tiekimu, pvz.: paslauga ir jos užsakymo detalės, sąskaitų numeriai, sąskaitų išrašymas, mokėjimų detalės, informacija apie sutikimą ir nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais, bet kokie kiti duomenys, kuriuos Klientai (įskaitant Svetainės lankytojus) pateikė papildomai savo iniciatyva, siųsdami kainos užklausas ir (ar) užsakydami paslaugas.

Aukščiau nurodyti Klientų (įskaitant Svetainės lankytojų) asmens duomenys ir jų pateiktų dokumentų vertimai saugomi Bendrovės bei Klientų (įskaitant Svetainės lankytojų) bendradarbiavimo laikotarpiu (paskaugų tiekimo metu) ir 10 (dešimt) metų nuo šio laikotarpio pabaigos. Klientų (įskaitant Svetainės lankytojų) pateiktų dokumentų originalai, dokumentų originalų spausdintos ar elektroninės kopijos yra saugomos Bendrovės bei Klientų (įskaitant Svetainės lankytojų) bendradarbiavimo laikotarpiu (paslaugų tiekimo metu), ir po sandorio įvykdymo arba grąžinami Klientams (įskaitant Svetainės lankytojus) kartu su vertimu, arba naikinami ir nesaugomi jokiais tikslais.

Kliento (įskaitant Svetainės lankytojo) pateikti dokumentų originalai, jų spausdintos ar elektroninės kopijos naudojamos tik sutarties su Klientu (įskaitant Svetainės lankytoju) įvykdymui, ir po sandorio įvykdymo arba grąžinami klientui kartu su vertimu, arba naikinami ir nesaugomi jokiais tikslais.

Bendrovė tvarko aukščiau nurodytus Klientų (įskaitant Svetainės lankytojų) asmens duomenis šiais duomenų tvarkymo tikslais: paslagų kainos užklausos, paslaugų pirkimo (užsakymo) apdorojimui ir administravimui, Bendrovės Klientų (įskaitant Svetainės lankytojų) identifikavimui Bendrovės informacinėse sistemose, su paslaugų užsakymu susijusių buhalterinių dokumentų tvarkymui, susisiekimui su Klientų (įskaitant Svetainės lankytojų) dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo, tiesioginės rinkodaros tikslais (tik turint Duomenų subjektų išanktinius sutikimus.)

Bendrovė užtikrina, kad Klientų (įskaitant Svetainės lankytojų) asmens duomenys bus: tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu, renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu, adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (taikomas duomenų kiekio mažinimo principas), tikslūs ir prireikus atnaujinami (taikomas tikslumo principas), tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ir organizacine priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunakinimo ar sugadinimo (taikomi vientisumo ir konfidencialumo principai).

Klientas (įskaitant Svetainės lankytoją) turi šias žemiau nurodytas Duomenų subjektų teises, kurias mes įgyvendinsime, gavę Kliento (įskaitant Svetainės lankytojo) prašymą (el. paštu info@bire.lt; siunčiant paštu, adresu Švitrigailos g. 11K-109, LT-03228 Vilnius) bei Klientui (įskaitant Svetainės lankytoją) tinkamai patvirtinus savo tapatybę: susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti netikslius su Klientu (įskaitant Svetainės lankytoją) susijusius asmens duomenis, taip pat reikalauti, kad būtų papildyti neišsamūs Kliento (įskaitant Svetainės lankytoją) asmens duomenys, reikalauti, kad Bendrovė ištrintų su Klientu (įskaitant Svetainės lankytoją) susijusius asmens duomenis, jeigu: 1. jie nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi, 2. Klientas (įskaitant Svetainės lankytoją) atšaukia sutikimą, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti Kliento (įskaitant Svetainės lankytoją) asmens duomenis, 3. asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai, 4. kitais BDAR nustatytais pagrindais; reikalauti, kad Bendrovė apribotų Kliento (įskaitant Svetainės lankytoją) asmens duomenų tvarkymą, gauti su Klientu (įskaitant Svetainės lankytoją) susijusius asmens duomenis, kuriuos Klientas (įskaitant Svetainės lankytoją) pateikė Bendrovei susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (Klientas (įskaitant Svetainės lankytoją) taip pat turi teisę paprašyti Bendrovę perkelti Kliento (įskaitant Svetainės lankytoją) asmens duomenis kitam duomenų valdytojui), nesutikti, kad su Klientu (įskaitant Svetainės lankytoją) susiję asmens duomenys būtų tvarkomi (pvz.: dėl tiesioginės rinkodaros ar kitais tikslais).

Bendrovė informuoja, kad Klientai (įskaitant Svetainės lankytojus), manydami, kad Jų, kaip Duomenų subjektų, teisės yra pažeistos, gali pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Daugiau informacijos apie Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją ir skundų nagrinėjimą galite rasti čia: https://www.ada.lt

Jokie Klientų (įskaitant Svetainės lankytojus) duomenys nėra renkami ir saugomi tiesioginės rinkodaros tikslu. Klientų (įskaitant Svetainės lankytojus) asmens duomenys saugomi tik tiesioginio užsakymo įvykdymo tikslais ir nėra jokiais būdais platinami ar atskleidžiami.

Bendrovės darbuotojų prieiga prie Kliento (įskaitant Svetainės lankytoją) asmens duomenų suteikiama tik esant būtinybei įgyvendinti savo pareigas ir tik daruotojui įsipareigojus laikytis konfidencialumo reikalavimo.

Bendrovė gali pateikti Kliento (įskaitant Svetainės lankytoją) asmens duomenis: Duomenų tvarkytojams, kurie Bendrovei teikia paslaugas ir tvarko Kliento (įskaitant Svetainės lankytoją) asmens duomenis Bendrovės vardu ir Bendrovės ar Kliento (įskaitant Svetainės lankytoją) naudai (pvz.: vertėjams, redaktoriams, notarams), teisėsaugos institucijoms, kuomet tam yra teisinis pagrindas, kitiems tretiesiems asmenims su Kliento (įskaitant Svetainės lankytoją) sutikimu.

Bendrovė pasitelkia tik tuos Duomenų tvarkytojus, kurie užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės būtų įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų BDAR reikalavimus ir būtų užtikrinta Klientų (įskaitant Svetainės lankytojus), kaip Duomenų subjektų, teisių apsauga.

Bendrovė pažymi, kad aukščiau nurodyti Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti Klientų (įskaitant Svetainės lankytojus) asmens duomenis tik pagal Bendrovės nurodymus.

Duomenų tvarkytojas negali pasitelkti kito Duomenų tvarkytojo be išankstinio konkretaus arba bendro rašytinio Bendrovės (Duomenų valdytojo) leidimo.

Kliento (įskaitant Svetainės lankytoją) asmens duomenys taip pat gali būti teikiami, atsakant į oficialius valstybės institucijų bei teismo prašymus, tačiau tik įsitikinus šių prašymų teisėtumu.

VERTIMŲ BIURAS

PASLAUGOS

VERTIMŲ SRITYS

KONTAKTAI

KOMUNIKACIJA

UAB „BIRĖ“
tel. +370 697 95771
tel. +370 5 2075771
el. p. info@bire.lt

    [anr_nocaptcha g-recaptcha-response]

    © 2019 UAB „BIRĖ“           Privatumo politika

    © 2019 UAB „BIRĖ“           Privatumo politika

    Uždaryti meniu